Top

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „NAJ DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/vratislavgajdos (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Gajdos Vratislav s.r.o
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Ľudovíta Okánika 590/4, 949 01 Nitra
Dátum narodenia / IČO: 48234169
Zapísaný v registri: Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu v registri: 38340/N
DIČ: 2120040956
IČ DPH: –
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

i. Účelom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.

ii. Predmetom súťaže je vloženie fotografie alebo obrázka pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

i. Súťaž trvá odo dňa 23.07.2018 od 08:00 hod. do dňa 06.08.2018 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 06.08.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu vloží fotografiu alebo obrázok pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Vyhlasovateľ má právo vyradiť súťažiaceho a jeho fotografiu alebo obrázok, ak je obsah jeho súťažnej fotografie alebo obrázku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

Poukaz na Ročné skupinové cestovné poistenie (ďalej len „cena“) na časové obdobie jedného roka. Skupinové cestovné poistenie je poistenie určené pre výhercu a maximálne 4 ďalšie osoby žijúce s výhercom v jednej domácnosti alebo osoby v priamom rade ( ďalej aj ako „ rodina“ ).
– Územná platnosť ročného rodinného poistenia je „SVET“.
– Názov balíka poistenia je „KOMFORT“.
– Poisťovateľ
Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava.

ii. Hodnota ceny je maximálne
v celkovej sume 176,25- EUR (slovom: stosedemdesiatšesť eur a dvadsaťpäť centov), a to v prípade ak rodina zahŕňa 5 osôb vrátane výhercu, alebo
v celkovej sume 141,- EUR (slovom: stoštyridsaťjeden eur), a to v prípade ak rodina zahŕňa 4 osoby vrátane výhercu, alebo
v celkovej sume 112,80,- EUR (slovom: stodvanásť eur a osemdesiat centov), a to v prípade ak rodina zahŕňa 3 osoby vrátane výhercu, alebo
v celkovej sume 75,20- EUR (slovom: sedemdesiatpäť eur a dvadsať centov), a to v prípade ak rodina zahŕňa 2 osoby vrátane výhercu, alebo
v celkovej sume 47,- EUR (slovom: štyridsaťsedem eur), a to v prípade ak rodina zahŕňa 1 osobu vrátane výhercu.

iii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

i. Vyhodnotenie súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva (ďalej aj ako „výherca“) prebehne najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. Štatútu.

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu vykonajú dve osoby poverené vyhlasovateľom súťaže.

iii. Vyhodnotený výherca bude súťažiaci s najväčším počtom „LIKE“,“SUPER“,“HAHA“,“ŽASNEM“ (ďalej aj ako „reakcia“) pod fotografiou. Každý súťažiaci sa smie zaradiť do súťaže o cenu len raz.

iv. Vyhodnotený bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyhodnotený výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. V prípade identického počtu reakcií na súťažných fotografiách dvoch alebo viacerých súťažiacich v čase ukončenia súťaže, a to ku dňu v zmysle Článku III. Štatútu, bude súťaž predĺžená o ďalších 24 hodín ( ďalej aj ako „ jeden deň“). Predĺženie súťaže je možné o maximálne 3 dni od pôvodne plánovaného dňa ukončenia v zmysle Článku III. Štatútu, a jedine za podmienky, že nie je možné jednoznačne vyhodnotiť výhercu v zmysle Článku VI., bodu iii., Štatútu.

vi. Vyhodnotený výherca bude zo strany vyhlasovateľa súťaže kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post najneskôr do 5 pracovných dní od termínu vyhodnotenia. V prípade, ak sa výherca súťaže do 7 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási, nebude možné sa s ním skontaktovať alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

vii. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyhodnotenom vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyhodnotený náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

viii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Každý súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa súťažiaci zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže a doručovania výhry, najdlhšie do 31.08.2018., vyhlasovateľom.

ii. Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

iii. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

i. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Nitre, dňa 22.07.2018